Geen producten (0)

Privacy Policy


MDshop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MDshop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, die per 25 mei 2018 van kracht is in Europa). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; U uitdrukkelijk vragen om uw toestemming als wij nieuwe gegevens toevoegen aan ons systeem; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Alle door ons ontvangen fysieke post en/of e-mail, met daarin uw persoonlijke gegevens, in behandeling wordt genomen en op correcte wijze wordt verwerkt. Adreswijzigingen en verzoeken van klanten om verwijderd te worden uit het systeem worden direct afgehandeld en vernietigd. De e-mail historie van webshop- bestellingen maximaal een jaar wordt bewaard. Dit om eventuele conversatie-historie te kunnen raadplegen in geval van vragen of klachten.

Als MDShop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door onlinewoondecoratie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden; Communicatie over aankopen Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een aankoop Voor vragen rondom uw aankopen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen aankoop;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MDshop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Initialen; Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats) Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht Land Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door MDshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van webshop klanten

Persoonsgegevens van webshop-klanten worden door MDshop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een online aankoop; Voor vragen rondom uw aankopen; Voor het retourneren en ruilen van uw aankopen en terugbetalingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen online aankoop;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MDshop de volgende persoonsgegevens van u vragen/gebruiken:

Initialen; Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats) Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht Land Geboortedatum Bankgegevens


Uw persoonsgegevens worden door MDshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door MDshop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren over acties en events Klantonderzoeken Het benaderen voor bijeenkomsten voor bijvoorbeeld klantonderzoeken

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief; Het inschrijvingen via de kassa waarbij toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van Nieuwsbrieven;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MDshop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres Geslacht Plaats Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door MDshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u aangemeld bent voor de MDshop -nieuwsbrief.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen Het verzorgen van uitingen voor acties en events Het verzorgen van klant- en marktonderzoeken

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij geen gegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

MDshop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens MDshop van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Onze systemen zijn voorzien van een virusscanner. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. MDshop gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij mdshop.nl geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Onlinewoondecoratie, dan kun je een e-mail sturen naar info@mdshop.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen, rectificeren of verwijderen welke wij van u ontvangen hebben. Mocht u van uw rechten gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit te doen via onze klantenservice of in een van onze winkels. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Meer informatie over de AVG en uw rechten vind u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij doen ons uiterste best om dit samen met u naar tevredenheid op te lossen. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

MDshop 
info@mdshop.nl               
06 39682222

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy-statement is voor het laatst bijgewerkt op DATUM: 23-05-2018

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.